Vyššie riadiace systémy budov BMS (Building Management System)

• Vyššie riadiace systémy budov BMS (Bulding Management System) sú štandardizované vyššie riadiace systémy založené na riadení rôznych technológií budov pomocou počítačových technológií a štandardizovaných rozhraní.

• Medzi riadené technológie najčastejšie patrí vzduchotechnika, osvetlenie, elektrické systémy, požiarne a bezpečnostné systémy budov a veľa ďalších vrátane klimatizácie. Základom funkcie riadiaceho systému objektu je počítač, ktorý riadi podmienky v interiéry budovy. To môže byť napríklad ovládanie vykurovania, chladiacich zariadení alebo zariadení distribujúcich upravený vzduch do jednotlivých častí budovy.

• Riadiace systémy všetkých VRF systémov TOSHIBA (vrátane zariadení RAV rady Light Comercial) s označením TCC-Link splnia tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov vďaka svojej univerzálnosti, variabilite, flexibilite a viacúrovňovému riadeniu od celých riadiacich systémov, cez centrálne ovládanie až po lokálne ovládače.

• Toshiba ponúka celú radu rozhraní pre integráciu klimatizácií TOSHIBA do vyšších riadiacich systémov budov BMS. Tieto BMS systémy potom môžu prebrať riadenie a monitoring celého klimatizačného systému a riadiť všetky zariadenia.

• Možnosťami je integrácia s BMS riadiacimi systémami týchto typov:
- KNX/EIB
- BACnet ®
- LonWorks ®
- Modbus
- Analog Interface pre otvorené systémy používajúce digitálne alebo analógové vstupy a výstupy

Čo je to KNX/EIB?

KNX je medzinárodný standard pre inteligentné elektrické inštalácie, ktoré postupne nahrádzajú
tradičné elektrické inštalácie. Súlad s normami EN 50090-3-1, EN 50090-4-1, EN 50090-4-2, EN 50090-5-2
a EN 50090-7-1 znamená, že KNX je prvým celosvetovým štandardom pre technológie automatizovaného
riadenia v domoch a budovách. Je podporovaný množstvom výrobcov. Umožňuje spoločné využitie
a kombináciu komponentov rôznych výrobcov a typov. Podporuje tiež všetky bežné prenosové médiá
(TP, PL, RF, Ethernet). KNX umožňuje ovládať osvetlenie, žalúzie, vykurovanie, vetranie, klimatizáciu a
mnohé ďalšie funkcie v dome alebo v budove.

Moderné domy a budovy kladú stále vyššie požiadavky na inštalované technické zariadenia - používajú
rôzne moderné systémy osvetlenia, vykurovania, klimatizácie, zabezpečenia, často sa musia adaptovať
na množstvo zmien. Riešením sú inteligentné elektroinštalácie umožňujúce riadiť funkcie v dome alebo
v budove jednoduchšie, flexibilnejšie, bezpečnejšie a hospodárnejšie pri maximálnom komforte.

KNX ponúka inteligentnú technológiu, pri ktorej možno požiadavky na bezpečnosť, komfort, flexibilitu a
hospodárnosť spojiť a riešiť v rámci jediného inštalačného systému. Stačí pritom začať s malými základmi, na ktorých možno následne ďalej budovať, pretože inštalačný systém KNX je modulárny.

Čo je to BACnet ®?

BACnet ® je komunikačný protokol pre automatizované riadiace systémy budov. 
Je to celosvetovo štandardizovaný protokol v normách ASHRAE, ANSI a ISO.

BACnet ® bol vytvorený aby umožnil lepšiu komunikáciu a vyššiu automatizáciu systémov 
riadenia zdanlivo nesúrodých systémov ako sú napríklad vykurovanie, vzduchotechnika, 
klimatizácia, osvetlenie, požiarny systém a viac iných pridružených zariadení.

BACnet ® protokol prináša mechanizmy umožňujúce výmenu informácií medzi autonómnymi
 riadiacimi systémami nezávisle na prvotnej platforme, na ktoré boli tieto systémy založené.

Čo je to LonWorks ®?

LonWorks ® je riadiaci systém založený na platforme LonTalk Communication Protocol 
vytvorený firmou Echolon Corporation. Umožňuje pripojenie zariadení do systému cez
rôzne komunikačné prostriedky, ako pomocou dvoj žilového káblu, tak i cez elektrické
vedenie, optické káble alebo rádiové frekvencie.

Protokol LonWorks ® je často používaný ako základný komunikačný štandard, ktorý
je podporovaný viacerými otvorenými systémami iných výrobcov, ktorý ho využívajú
ako svoje externé rozhranie. Potom je ľahké do týchto systémov integrovať zariadenie
vďaka tomuto protokolu.

Čo je to Modbus?

Modbus je sériový komunikačný protokol, ktorý bol prvotne publikovaný v roku 1979.
Prvé použitie bolo pre programovanie logických regulátorov, V súčastnosti je veľmi
často používaný k napojeniu priemyselných elektronických zariadení na počítačový
riadiaci systém.

Existuje niekoľko odlišných verzií protokolu Modbus, ktoré sú dnas používané u BMS
systémoch: Modbus RTU, Modbus ASCII a Modbus TCP.

Vyššie riadace systémy

KNX/EIB - komunikačné rozhranie

(TO-RC-KNX-1i, TO-AC-KNX16(64))

• Rozhranie zajisťuje plnú kompatibilitu a možnosť ovládania klimatizačného zariadenia TOSHIBA
RAV alebo VRF cez vyšší riadiaci systém typu KNX/EIB.

• KNX rozhranie umožňuje nasledujúce funkcie:

Pokyny ovládanie
- START/STOP
- Režim prevádzky: chladenie/vykurovanie/ventilácia
- Požadovaná teplota
- poloha lamiel
- Rýchlosť ventilátora

Kontrola a monitoring

- START/STOP atď..

Prevádzkové stavy
- Chladenia/vykurovania/ventilácie - chybové hlásenia
- Požadovanej teploty
- Teploty v miestnosti
- polohy lamiel
- rýchlosť ventilátora

Tento KNX Intesis box je kompatibilný s jednotkami RAV a VRF. Pomocou tohoto boxu sa dá riadiť
iba jedna vnútorná jednotka.

KNX rozhranie na 1 jednotku (TO-RC-KNX-1i)
TO-AC-KNX-16/64 - KNX rozhranie

TO-AC-KNX-16, TO-AC-KNX-64

Informačný list Informačný list
TO-RC-KNX-16(64)

Tento KNX Intesis box je kompatibilný s jednotkami RAV a VRF. Pomocou tohoto boxu sa dá cez
TCC-link riadiť 16 alebo 64 vnútorných jednotiek v závislosti od modelu intesis boxu.

KNX rozhranie na 16 alebo 64 jednotiek(TO-AC-KNX-16(64))

BACnet ® - komunikačné rozhranie (BMS-LSV6E)

• Systémové rozhranie Toshiba BAC net sa skladá zo zariadenia Inteligent Server: BMS-LSV6E 
a software BACnet: BMS-STBN08E. Cez rozhranie TCS.Net: BMS-IFLSV4E predáva a získava
dáta do zbernice zariadení TCC-Link
• Rozhranie zajisťuje plnú kompatibilitu a možnosť ovládania klimatizačného zariadenia TOSHIBA
cez vyšší riadiaci systém typu BACnet.

• BACnet rozhranie umožňuje nasledujúce funkcie:

Pokyny ovládanie
- START/STOP
- Režim prevádzky: chladenie/vykurovanie/ventilácia
- Požadovaná teplota
- Centrálne/lokálne riadenie/blokovanie 
- Rýchlosť ventilátoru

Kontrola a monitoring

- START/STOP atď..

Prevádzkové stavy
- Chladenia/vykurovania/ventilácie - chybové hlásenia
- Požadovanej teploty
- Teploty v miestnosti
- Centrálneho/lokálneho riadenia
- Merania spotreby energie a pod...

BACnet - rozhranie

LonWorks ® - komunikačné rozhranie (TCB-IFLN642TLE)

• Rozhranie Toshiba 100% kompatibilné s vyšším riadiacim systémom Lonworks. Slúži k napojeniu a plnej integrácií klimatizačných jednotiek Toshiba na centrálny riadiaci systém typu Lonworks alebo s ním kompatibilný. Rozhranie môže byť napojené priamo na riadiaci systém a zbernicu Toshiba TCC-Link ako na vnútornej strane zbernice tak aj na vonkajšej strane. Po pripojení môže rozhranie prenášať do siete cez komunikačný protokol Lonworks systému budovy pomocou 28 premenných informácie o prevádzke, alebo naopak predávať príkazy pre klimatizačné zariadenia.
• Je možné pripojiť na zbernicu TCC-link viac rozhraní Toshiba Lonworks a naadresovať potrebné vnútorné jednotky. Zjednoduší inštaláciu najmä v objektoch s oddelenými oblasťami, kde jedno rozhranie obstaráva napr. jedno podlažie a jedného nájomcu.
• Rozhranie LonWorks prevádza komunikáciu klimatizačného systému S-MMS na formu Lon Device a to z dôvodu umožnenia komunikácie s technickým systémom riadenia budovy zákazníka na báze LonWorks. Cez interface je možné ovládať až 64 vnútorných jednotiek

• Signál SNVT signalizuje a umožňuje prevádzať nasledujúce povely:

Objektové povely
- START/STOP a pod..
- Režim prevádzky: chladenie/vykurovanie/ventilácia
- Požadovaná teplota
- Centrálne/lokálne riadenie/blokovanie 
- Rýchlosť ventilátoru

Kontrola

- START/STOP atď..

Prevádzkové stavy
- Chladenia/vykurovania/ventilácie - chybové hlásenia
- Požadovanej teploty
- Teploty v miestnosti
- Centrálneho/lokálneho riadenia

LonWorks - rozhranie

Modbus - komunikačné rozhranie (TCB-IFMB640TLE)

• Toshiba Modbus interface prevádza komunikáciu systému S-MMSi na komunikačný protokol a formu systému Modbus a plne integruje zariadenie do kompatibilných vyšších riadiacich systémov budov.
• Rozhranie je napojené priamo na centrálnu zbernicu Toshiba TCC-link a môže byť pripojené na ľubovolnú časť zbernice ako na strane vnútorných tak aj na strane vonkajších jednotiek.
• Rozhranie používa štandardný Modbus - RTU-Protokol na základe sériového protokolu RS-485 a je možné ho napojiť na nadradený riadiaci systém
• Napojením na riadiaci systém budovy typu Modbus je možné klimatizačné zariadenie Toshiba týmto systémom plne ovládať a integrovať.
• Je možné napojiť viac týchto rozhraní na jednu zbernicu TCC-link. Pri rozsiahlejších inštaláciách je možné napr. použiť rôzne rozhrania pre ovládanie zariadení po jednotlivých podlažiach podľa nájomcu.
• Cez jeden interfaxe TCB-IFMB640TLE je možné ovládať až 64 vnútorných jednotiek, vyššie rozhranie Master Modbus komunikuje až s 15 Modbus interface.

• Komunikačný protokol umožňuje monitoring prevádzky a ponúka nasledujúce funkcie:

- START/STOP
- Režim prevádzky: chladenie/vykurovanie/ventilácia
- Požadovaná teplota
- Reset znečistenia filtrov
- Rýchlosť ventilátoru/nastavení lamely
- Evidenciu dĺžky prevádzky a pod..

Modbus - rozhranie

ANALOG Interface - komunikačné rozhranie (TCB-IFCB640TLE)

• Analógový interface je rozhranie, ktoré sa napája priamo na zbernicu TCC-Link. Zaisťuje pomocou analógových vstupov a výstupov 0/1 sprostredkovanie riadenia klimatizačných zariadení Toshiba vyšším riadiacim systémom, ktorý nie je priamo kompatibilný s jednotkami Toshiba.
• Toto rozhranie je ideálne pre integráciu klimatizačných jednotiek Toshiba do jednoduchších alebo starších riadiacich BMS systémov.
• Na jeden Analog interface zariadenie je možné napojiť max. 64 vnútorných jednotiek alebo skupín vnútorných jednotiek a až 16 vonkajších systémov.
• Pre napojenie vnútorných jednotiek typu RAV DI/SDI do zbernice TCC-Link je potrebný adaptér 
TCB-PCNT30TL2 (pre každú master vnútornú jednotku)
• Digitálne a analógové vstupy a výstupy je možné použiť pre riadenie vnútorných jednotiek ale taktiež pre rozhranie Toshiba General Purpose Interface

ANALOG Interface - rozhranie

Vyššie centrálne ovládače

WEBbased controler - (BMS-WB2561PWE)

• Toto veľmi sofistikované centrálne riadenie je koncipované špeciálne pre rozsiahle inštalácie,
ktoré majú požiadavku na plné riadenie cez webové rozhranie alebo potrebujú monitorovať spotrebu elektrickej energie.
• Veľkou výhodou WEBbased controleru je možnosť napojenia na centrálne riadenie budovy s možnosťou zasielania informácií o poruchách a alarmoch v podobe e-mailu.
• Výhodou je plná lokalizácia zariadenia a možnosť rozlíšiť podľa konkrétnych jednotiek, na ktorú 
e-mailovú adresu bude informácia posielaná
• Možnosť ovládania až 256 vnútorných jednotiek
• Pre potrebu ovládania viac jednotiek je potrebné použiť WEBbased master server 
(BMS-WB01GTE)
• Pri použití tohoto master servera je možné cez viac WEBbased controlerov ovládať až 2048 vnútorných jednotiek s prepojením na centrálny riadiaci systém.
• Zariadenie WEBserver je zapojené ako HUB pre napojenie viac systémov na báze WEBbased controlerov.

• WEBbased controler (rozhranie pre riadenie cez internet) ponúka tieto funkcie:

- Kontrola prevádzky
- Riadenie prevádzky
- Prevádzkový plán
- Hlásenie prevádzkového stavu
- Chybové hlásenie
- Pamäť porúch a chybových hlásení
- Kontrola spotreby / odpočet energie
  (potrebné použiť BMS-IFWH5E - Energy monitoring relay interface)
- Ovládanie signálmi cez digitálne vstupy a výstupy
  (potrebné použiť BMS-IFDD03E - digital input/ouput)

Povinné a voliteľné príslušenstvá
- BMS-IFLV4E - TSC-Net rozhranie (povinné)
- BMS-IFWH5E - enrgy monitoring relay interface (voliteľné)
- BMS-IFDD03E - Digital input/ouput 0/1 (voliteľné)

WEBbased controler
WEBbased master server

TOUCH SCREEN - (BMS-TPxxxxACE / PWE)

• Použitie Touch Screen Controleru (ovládač s dotylovou obrazovkou) ponúka prehľadné zobrazenie
a jednoduchú obsluhu. Pomocou tohto zariadenia je možné ovládať 64 respektívne až 512 vnútorných 
jednotiek

• Meranie spotreby energie:
- cez rozhranie RS-485 je k Touch Screenu pripojené pomocné rozhranie
- Energy monitoring Interface BMS-IFWH5E
- Na energy monitoring interface je možné pripojiť až 8 pulzných meračov

• Pulzný merač (súčasť dodávky profesie elektro)
- Pre presné meranie je vhodný merač s 1impulz/kWh alebo 1impulz/10kWh.
- Dĺžka impulzu 50 až 1000 ms.
- Na jeden centrálny systém sa použije len jeden pulzný merač (na master vonkajšiu jednotku)
- Maximálne na rozhranie BMS-IFWH5E je možné použiť 8 pulzných meračov. 
- Rýchlosť ventilátoru

Povinné a voliteľné príslušenstvá
- BMS-IFLV4E - TSC-Net rozhranie (povinné)
- BMS-IFWH5E - enrgy monitoring relay interface (voliteľné)
- BMS-IFDD03E - Digital input/ouput 0/1 (voliteľné)

Touch Screen - rozhranie

Povinné a voliteľné príslušenstvá

Ďalšie riadiace príslušenstvá

General Purpose Relay Interface - (TCB-IFCG1TLE)

• General Purpose relay Interface je zariadenie, ktoré je možné pripojiť priamo na zbernicu TCC-Link a ktoré je možné priamo adresovať a riadiť ako vnútorné jednotky.
• Pomocou rozhrania je možné riadiacim systémom Toshiba ovládať zariadenia iného výrobcu, alebo riadiť jednotky Toshiba, ktoré nie sú kompatibilné so zbernicou TCC-Link.
• Modul TCB-IFCG1TLE má svoju centrálnu adresu podobne ako vnútorná jednotka a môže tak byť riadený z centrálnych ovládačov alebo vyšších riadiacich systémov.
• Plne riadený môže byť len cez rozhranie Modbus
• Jednotky majú celkom 8 vstupov a 8 výstupov s možnosťou riadení logiky ON/OFF
• Modul je možné použiť pre riadenie a monitoring stavu jedotiek séria RAS a napojiť ich na zbernicu TCC-Link (ale len vybrané modely a s logikou ON/OFF)

Genaral Purpose Relay Interface - Rozhranie