Rekuperačné jednotky


 • Znečistené ovzdušie je v súčasnosti celosvetovým problémom.
  V mestách je vzduch znečistený v tak výraznej miere, že negatívne
  vplýva aj na ľudské zdravie. Väčšina európskych krajín už prijala
  opatrenia na ochranu zdravia občanov, akými sú napr. obmedzenie
  dopravy v mestách, zákaz fajčenia vo verejných budovách či
  smernice pre stanovenie kvality vzduchu v uzavretých priestoroch.

  V súčasnosti trávi človek preukázateľne takmer 80% svojho času
  v uzavretých priestoroch. Úmerne tomu narastá nebezpečenstvo
  pôsobenia choroboplodných zárodkov - baktérií, vírusov, plesní
  a vplyvu plynov a chemikálií - oxidu uhličitého, dymu, formaldehydu
  a pod. na jeho zdravie.

  Niektoré tieto látky sú z vonkajšieho prostredia, ostatné sú však
  výpary z nábytku, farieb, čistiacich prostriedkov, kancelárskych
  strojov, ošetrujúcich prípravkov, osviežovačov vzduchu, pesticídov
  a od ľudí samotných.

  Tieto látky, takzvané prchavé organické zlúčeniny, spôsobujú
  "syndróm chorých budov" ("Sick-Building-Syndrom"). Ľudia
  v budovách ich pociťujú ako nepríjemné pachy či dráždenia
  a v konečnom dôsledku môžu viesť ku vzniku vážnych chorôb akými
  sú astma, alergie a dokonca rakovina.

  Pri nedostatočnej údržbe môžu produkovať škodlivé látky aj
  samotné klimatizačné zariadenia, kde množenie mikróbov
  podporujú zanesené filtre, vlhkosť vo vzduchotechnických rozvodoch
  alebo voda nahromadená vo vaničkách na odvod kondenzu.

  Keď sa v uzavretej miestnosti dlhšiu dobu zdržuje viacero ľudí,
  potom sa potreba stáleho prísunu čerstvého vzduchu stáva
  nevyhnutnou. Za takýchto podmienok je potrebné z miestnosti
  odsávať opotrebovaný vzduch a v dostatočnej miere ho nahradiť
  čerstvým vzduchom, aby ostalo zachované potrebné množstvo
  kyslíka a aby bola prevažná časť škodlivín odvedená.

  V budovách, v ktorých sú vzhľadom na rôznorodosť jednotlivých
  prevádzok kladené na vetranie rôzne nároky (kuchyne, nemocnice,
  laboratóriá, atď.), je obzvlášť potrebné vyvážené prúdenie vzduchu,
  aby sa v daných priestoroch nešírili neželané pachy a aby
  nedochádzalo k tvorbe vlhkosti.

  Keď sa opotrebovaný vzduch pri vzduchotesne zaizolovanom plášti
  budovy vypúšťa do vonkajšieho prostredia, môže dôjsť k neželanej
  strate tepla. Takýto únik tepla a s ním súvisiace zvýšené energetické
  nároky na klimatizačné zariadenie dokážeme výrazne zredukovať pri
  použití tepelného výmenníka vzduch-vzduch, prostredníctvom ktorého
  môžeme opotrebovaný vzduch odovzdávať a zároveň privádzať
  vzduch čerstvý.

  Pri zaizolovaných budovách je nútené vetranie vždy novou výzvou.

  Pre dosiahnutie efektívneho odťahu a distribúcie rôznych prúdov
  vzduchu sú k jednotke pripojené štyri vzduchotechnické potrubia.